Gebruiksvoorwaarden
space
space


 

Gebruiksvoorwaarden


 

Hartelijk welkom bij proDialoX!Je relatie tot proDialoX
proDialoX biedt haar klanten haar internet gebaseerde onlinediensten aan. TRiNGiNE is een handelsmerk van proDialoX en is beschikbaar op www.tringine.com en daaraan verwante URLs. Na registratie kun je zelfstandig TRiNGiNE-tests uitvoeren en TRiNGiNE-matchinglijsten en TRiNGiNE-rapporten genereren. De volgende voorwaarden regelen het gebruik van de diensten die je proDialoX GmbH, Zollhof 8, 40221 Düsseldorf ter beschikking gesteld worden.

 

Voor dat je van deze diensten gebruik maakt, is het aan te bevelen deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen. Het gebruik van de diensten en functies van proDialoX vereist, dat je met deze gebruiksvoorwaarden inclusief de hiervoor geldende databeschermingsbepalingen heeft ingestemd. Aanvullende gebruiksvoorwaarden worden waar nodig kenbaar gemaakt en gelden in samenhang met deze gebruiksvoorwaarden. De bevestiging van deze aanvullende gebruiksvoorwaarden wordt waar toepasselijk aan je gevraagd. Dit betreft bijv. betaalde diensten of diensten van derden. De volgende voorwaarden regelen het gebruik van deze diensten van proDialoX door de accounteigenaar. Deze gelden zodra je zich heeft geregistreerd en kunnen op ieder moment onder Gebruiksvoorwaarden/Databescherming worden ingezien.

 

De data beschermingsbepalingen maken deel uit van deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn de enigen die van toepassing zijn. Algemene Voorwaarden van de accounteigenaar zijn niet geldig voor onze diensten en producten. Tegenbeweringen van de accounteigenaar met verwijzing naar zijn eigen Algemene Voorwaarden worden niet geaccepteerd. Eventuele veranderingen en afspraken moeten schriftelijk aangevraagd en bevestigd worden (b.v. per e-mail).


Je TRiNGiNE Account
Voor het gebruik van onze diensten en ons platform heb je een TRiNGiNE-Account nodig. Om hiervoor te registreren bepaal je een gebruikersnaam, een wachtwoord en heb je een eigen, geldig e-mail adres nodig. Als je van een dienst gebruik wilt maken, is het belangrijk, dat je proDialoX juiste en volledige informatie verstrekt, bijv. dat wij je als het nodig is per e-mail kunnen contacteren. Het gebruik van de diensten is ook onder een pseudoniem (Accountnaam) mogelijk.

 

Je bent voor het juiste gebruik van je TRiNGiNE-Account zelf verantwoordelijk, net als voor de geheimhouding van je wachtwoord. Als je een niet-geoorloofd gebruik van je account of je wachtwoord constateert, bent je verplicht dit aan proDialoX m.b.v. e-mail naar databescherming@tringine.com door te geven. Wat het afnemen van tests en uitgeven van rapporten betreft, bent je als accounteigenaar verplicht je aan de wettelijke voorschriften te houden.


Omvang van de diensten
proDialoX stelt haar platform via het internet als "selfservice" dienst ter beschikking. Daarbij horen diensten zoals het versturen van uitnodigings- of herinnerings- e-mails, en hulpmiddelen voor de analyse en de verwerking van de resultaten.

 

De gedetailleerde omvang van diensten en functionaliteiten wordt bepaald door de door de accounteigenaar gekozen modules met de voorwaarden en tarieven zo als aangegeven in de prijslijst op het tijdstip van het begin van de functiekeuze. proDialoX heeft het recht, de omvang van de aangeboden functionaliteit van de dienst op ieder tijdstip naar eigen inzicht en zonder aankondiging te wijzigen. Veranderingen zijn geen redenen voor opzegging of retributie. proDialoX streeft er naar de accounteigenaren via de hiervoor ingerichte release pagina cq. via e-mail over veranderingen te informeren.


Betaling
Betaling geschiedt in principe vooraf. Op verzoek kan ook voor achterafbetaling worden gekozen. Een verzoek om voor een overeengekomen periode achteraf te betalen kan via het formulier Overeenkomst voor betaling op rekening worden aangevraagd. proDialoX behoudt zich het recht voor om de achterafbetaling naar eigen inzicht zonder opgave van redenen te weigeren. Achterafbetaling is geaccepteerd als het volledig ingevulde en toegestuurde formulier Overeenkomst voor betaling op rekening getekend via e-mail terug is gestuurd en door proDialoX is bevestigd. Ongebruikte licenties en krediet worden in principe niet geretourneerd.


Geldigheidsduur, prijzen, licenties
Deze gebruiksvoorwaarden gelden vanaf het moment van registratie. Alle kosten betreffende de aankoop van licenties en tegoed worden vooraf afgerekend, tenzij een aanvraag voor achterafbetalen is ingediend en goedgekeurd. De verrekenperiode voor achteraf betalen is een maand. Een verlenging vind aan het einde daarvan automatisch voor een verdere maand plaats zolang het account bestaat en de overeenkomst voor achteraf betalen niet is opgezegd. De verrekening vind plaats iedere maand op een vaste dag afhankelijk op welke dag achterafbetalen is gestart.

 

De gekochte licenties zijn account-gebonden en in hun geldigheid niet begrensd. Het door vooruitbetaling opgebouwde tegoed aan licenties en krediet staat de accounteigenaar, zolang de account bestaat ter beschikking voor de verrekening van de uit te voeren tests, matches of rapporten.

 

proDialoX behoud zich het recht voor de tariefprijzen op ieder moment na eigen inzicht te wijzigen. Reeds vooruitbetaalde licenties blijven hierdoor onaangetast. Een vergoeding aan de accounteigenaar is ook bij significant ondergebruik van de verworven licenties uitgesloten.


Bezwaar
Bij de eerste verwerving van licenties en krediet (tegoed) heeft de accounteigenaar het recht ongebruikt tegoed binnen twee weken na aanschaf zonder opgave van redenen terug te vragen. Deze tweeweekse termijn begint met de betalingsbevestiging van de aanschaf. Voor het nakomen van deze termijn is het op tijd versturen van het bezwaar in schriftelijke vorm (e-mail, brief etc.) nodig, waarbij de accounteigenaar de bewijslast voor het tijdig kenbaar maken van zijn bezwaar draagt.
Als de accounteigenaar reeds tegoed heeft gebruikt, dan vervalt zijn recht op bezwaar. In geval van bezwaar vergoedt proDialoX reeds voldane betalingen zonder aftrek. Reeds gebruikte diensten inclusief eventuele verbruikskosten worden niet geretourneerd.


Plichten van de accounteigenaar
De accounteigenaar is verplicht, de diensten van proDialoX alleen onder deze gebruiksvoorwaarden in te zetten. De accounteigenaar moet zekerstellen, dat zijn account alleen hem en - bij juridische personen of openbaren instellingen - alleen medewerkers toegang hebben, die bij de uitvoering betrokken zijn. Vooral dient hij zijn toegangsgegevens en het persoonlijke wachtwoord voor derden te beschermen. De accounteigenaar is aansprakelijk voor alle schade die in het kader van hem ter beschikking gestelde toegangs- en gebruiksmogelijkheden door geoorloofd en niet geoorloofd gebruik van de diensten van proDialoX door derden zijn ontstaan.

 

proDialoX is niet verantwoordelijk voor de door de accounteigenaar openbaargemaakte informatie of delen ervan. De accounteigenaar verplicht zich, de landelijk en wereldwijd geldende wetten ter bescherming van kinderen en jongeren net als van auteurs en ter bescherming voor terreur en geweld toe te passen en verplicht zich geen inhoud te publiceren die openbare ergernis veroorzaakt en goede gewoontes tegengaan. Vooral verplicht hij zich geen seksueel onaanvaardbare, racistische, radicale ofwel mensvernederende inhouden te produceren. proDialoX neemt wat dit betreft geen verantwoording, nog voor de inhoud van rapporten, nog voor de manier van de toepassing van de testresultaten door de accounteigenaar.

 

De accounteigenaar is voor het nakomen van de in zijn land geldende bepalingen voor het elektronische zakelijk verkeer verantwoordelijk. Internetpagina en diensten mogen niet gebruikt worden voor reclame of ander ongevraagd contact zonder toestemming van de ontvanger (b.v.: „Spamming“). De accounteigenaar verplicht zich aan de bepalingen voor databescherming te voldoen en zeker te stellen dat

 

  • de deelnemer over de bedoeling van de test toerijkend zijn geïnformeerd;
  • het invullen c.q. het beantwoorden van de test uitsluitend vrijwillig gebeurt en niet met nadelen voor de deelnemer verbonden is;
  • persoonsgerelateerde gegevens van de deelnemer niet aan derden worden doorgegeven c.q. aan de inzicht van derden zijn blootgesteld, tenzij met goedkeuring van de deelnemer;
  • persoonsgerelateerde gegevens van de deelnemer niet langer dan nodig bewaard en uitsluitend voor dat van de test cq. matching opgestelde doel gebruikt worden;
  • andere rechten ter bescherming van de persoon van de deelnemer worden nageleefd.

De accounteigenaar is aansprakelijk voor alle volgen en nadelen, die proDialoX of derden door ongeoorloofd of onwettig gebruik van de diensten ervaren of daardoor ontstaan, dat de accounteigenaar op andere wijze tegen zijn plichten en verantwoordelijkheden handelt. De accounteigenaar is daarbij verplicht proDialoX van schadeclaims of vorderingen van derden en van alle kosten m.b.t. rechtszaken (gerecht- en advocatenkosten) vrij te houden of vrij te stellen. Andere rechten van proDialoX blijven onaangetast, vooral het recht voor onmiddellijke opzegging van het account en op vergoeding van elk daarmee verbonden schade.

 

Bestaat er toereikend verdenking op een overtreding van de accounteigenaar tegen zijn plichten, zo is proDialoX gerechtigd de toegang van de accounteigenaar (ook tijdelijk) af te sluiten totdat de verdenking is opgehelderd. Een dergelijke afsluiting zal door proDialoX met onderbouwing aan de accounteigenaar worden medegedeeld zodat hij in gelegenheid is gesteld zijn standpunt te verklaren. De accounteigenaar stelt zeker dat bij gebruik van de diensten door derden deze de dienst conform deze voorwaarden verantwoord gebruiken. De accounteigenaar is aansprakelijk voor alle schade die in het kader van door proDialoX verleende toegangsrechten door geoorloofde en ongeoorloofde gebruikt door derden is ontstaan.

 

De accounteigenaar verplicht zich proDialoX herkenbare belangrijke gebreken of defecten van de dienst of de platform onmiddellijk aan te wijzen en alle maatregelen te nemen om de fout en zijn oorzaak te kunnen vaststellen ofwel makkelijker of sneller te kunnen oplossen. Veronachtzaamt de accounteigenaar zijn plichten, dan heeft proDialoX het recht het account van de accounteigenaar op diens kosten te sluiten. Bij foutieve informatie bij registratie of misbruik bij de toepassing van de dienst behoudt proDialoX zich het recht voor het account met al haar resultaten onmiddellijk te wissen.


Beschikbaarheid
De diensten van proDialoX worden in principe zonder onderbreking aangeboden. Een permanente beschikbaarheid kan technisch gezien niet gegarandeerd worden. Ook kan niet gegarandeerd worden dat de diensten altijd vrij van technische gebreken, onvolledigheden, storingen of beperkingen zijn. Onderbrekingen van de beschikbaarheid kunnen door preventieve maatregelen zoals onderhoud noodzakelijk zijn en zullen naar mogelijkheid worden aangekondigd. proDialoX zal storingen in haar technische omgeving in het kader van de technische en operationele mogelijkheden zo snel mogelijk verhelpen.

 

Vertraging van de functionaliteit op grond van overmacht of op grond van gebeurtenissen die de functionaliteiten van proDialoX significant belasten of onmogelijk maken (zoals stakingen, overheidsbepalingen, uitval van communicatie netwerken van andere provider of van onderaannemers van proDialoX of hun onderaannemers) hoeft proDialoX ook bij vaste toezegging van afspraken en termijnen niet te verantwoorden. proDialoX is ontslagen van haar leververplichting tot een dergelijk obstakel is verwijderd.

 

Aansprakelijkheid

 

Aansprakelijkheid voor inhoud
De inhoud van onze internetpagina's is met grootste zorgzaamheid opgesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij geen waarborg geven. Als dienstverlener zijn wij voor onze eigen inhoud op deze pagina's naar algemene wetten verantwoordelijk. Als dienstaanbieder zijn wij niet verplicht de informatie die is overgedragen of vastgelegd door derden te controleren of naar omstandigheden te zoeken die op een onwettige activiteit wijzen. Verplichtingen naar algemene wetten voor verwijdering van gegevens of verhindering de gegevens te benutten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid hiervoor is pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop kennis over een concrete wetovertreding bestaat. Bij bekend worden van desbetreffende wetsovertredingen zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.


Aansprakelijkheid voor links
Onze internetpagina's bevatten links naar externe webpagina's van derden op wiens inhoud wij geen invloed hebben. Wij kunnen daarom voor deze inhoud van derden geen aansprakelijkheid overnemen. Voor de inhoud van de gelinkte internetpagina's is de respectievelijke aanbieder of eigenaar van deze internetpagina's verantwoordelijk. De gelinkte internetpagina's zijn op het tijdstip van linken op mogelijke wetsovertredingen gecontroleerd. Wetsovertredingen zijn op het tijdstip van linken niet vastgesteld. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte internetpagina's is zonder concrete aanwijzing van een wetsovertreding niet redelijk. Bij bekendwording van wetsovertredingen zullen wij deze links onmiddellijk verwijderen.


Auteursrecht
Die door proDialoX opgestelde inhoud op deze internetpagina's zijn aan het auteursrecht gebonden. De vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en ieder wijze van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen de schriftelijke toestemming van de respectievelijke auteur c.q. producent. Downloads en kopieën van deze pagina's zijn uitsluitend voor privé en niet-commerciële toepassingen toegestaan. Zover de inhoud niet door de operateur is opgesteld worden de auteursrechten van derden nagekomen. Inhoud van derden wordt als zulks gekenmerkt. Mocht je menen alsnog een overtreding van een auteursrecht te ontdekken, vragen wij om een desbetreffende kennisgeving. Bij bekend worden van wetsovertredingen zullen wij deze inhoud verwijderen.


Opzegging
Het account kan door de accounteigenaar op ieder moment of door proDialoX met onmiddellijke ingang op ieder moment opgezegd worden als er een belangrijke reden bestaat. Een belangrijke reden voor een opzegging door proDialoX is vooral gegeven als de accounteigenaar niet zijn plichten nakomt. Iedere opzegging van het account vereist voor het in kracht treden een schriftelijke kennisgeving naar proDialoX. (behaviour@tringine.com)

 

Na sluiting van een account eindigt onmiddellijk het recht de diensten van proDialoX te benutten. proDialoX heeft na sluiting van het account het recht alle van de accounteigenaar op de servers van proDialoX overgedragen en opgeslagen gegevens inclusief alle aan dit account gerelateerde gegevens van gebruikers, tests en rapporten zonder voorbehoud te wissen. proDialoX heeft het recht diensten op ieder moment zonder inachtneming van termijnen te sluiten c.q. in functionaliteit te veranderen.


Geldigheid
Bij niet toepasbaarheid van een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden blijft de geldigheid van allen anderen bestaan. De niet toepasbare bepaling wordt door een nieuwe bepaling zodanig vervangen dat de nieuwe bepaling de niet toepasbare in economische en juridische zin het dichtst benadert.


Rechtstand
Voor deze gebruiksvoorwaarden net als de daarop gebaseerde bepalingen geld voor allen Duits recht. Rechtsplaats is de zetel van proDialoX, Düsseldorf.